Tiimi

AI_Ihmiset
ikigai


i3-Paradigma
LINKKEJÄ:


TEHOKKAAN TIIMIN TUNNUSPIIRTEET

kompkeha

 • koostuu toisiaan täydentävistä taidoista ja vahvuuksista
 • omaa yhteisen näkemyksen tulevaisuudesta – jokainen haluaa onnistua yhteisessä pyrkimyksessä
 • käsittää ainakin kolme ihmistä ja yleensä korkeintaan kuusi
 • omaa joustavan lähestymistavan ongelmiin
 • pysyy koossa vaikeissakin tilanteissa
 • ei luovuta ristiriitojen sattuessa, vaan uudistuu ja selvittää ongelmat toisella tai kolmannella yrittämällä.

Idean takana olevat ihmiset tekevät yleensä paljon suuremman vaikutuksen kuin itse idea. Idean keksijän ja hänen ryhmänsä persoonallisuus, ammatillinen pätevyys ja sosiaaliset taidot sekä motivaatio ovat usein hyvin merkittäviä tekijöitä, kun sijoittajat päättävät yrityksen rahoittamisesta. Tästä syystä johtoryhmästä saatava positiivinen vaikutelma voi olla ratkaisevan tärkeää varsinkin yrityksen alkuvaiheessa.

Jos perustaja/koordinaattori ei onnistu nopeasti kokoamaan ympärilleen idean kehittämisestä innostunutta ryhmää, hän saattaa joutua yhä suurempiin ongelmiin myöhemmin yrittäessään saada asiakkaat innostumaan ideasta.

Jos perustajalla ei ole sosiaalisia taitoja auttaa kollegoitaan selviytymään perustamisvaiheen ongelmista, hänelle saattaa tulla myöhemmin ongelmia myös kasvavan liiketoiminnan johtamisessa.


Tiimikuvauksen tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

 • Keitä johtoryhmään kuuluu, ja mitä ansioita heillä on (koulutus, työkokemus, menestys, maine liike-elämässä)?
 • Mitä sellaisia kokemuksia ja taitoja johtoryhmällä on, joista on hyötyä liikeidean toteuttamisessa?
 • Millaista kokemusta ja mitä taitoja johtoryhmältä puuttuu? Miten ryhmää pitäisi laajentaa, ja keitä uusia jäseniä siihen tarvitaan?
 • Onko johtoryhmä keskustellut jokaisen henkilökohtaisista tavoitteista ja päässyt yksimielisyyteen yhteisestä tavoitteesta?
 • Mikä motivoi ryhmän yksittäisiä jäseniä?

 


SIJOITTAJAT KIINNITTÄVÄT HUOMIOTA SEURAAVIIN SEIKKOIHIN:

 • Onko ryhmä työskennellyt aikaisemmin yhdessä?
 • Onko ryhmän jäsenillä tarvittavaa osaamista ja kokemusta?
 • Tuntevatko perustajat heikkoutensa, ja ovatko he valmiit korjaamaan ne?
 • Tietävätkö perustajat tulevat roolinsa? Onko yrityksen omistusjärjestelyt määritelty selvästi?
 • Onko ryhmä sopinut yhteisestä tavoitteesta, vai onko ryhmässä erimielisyyksiä, joista ei puhuta avoimesti?
 • Ovatko ryhmän yksittäiset jäsenet täysin sitoutuneet yritykseen?

– partnership model under construction 


contact: Matti Pyykkönen              ©2018 DigiTILA


HOLACRACY

Hierarchy-Holocracy-Team-Structures-ridiculouslyefficient.com_

tony_hsieh_holacracy-vs.-hierarchy


Verkostotiimi HOLACRACY:n mukaan..


Leave a Reply