Oppimo

Taustalla tietotekniikan nopea kehitys ja uuden nopea omaksumistarve

Tietotekniikka-ala kehittyy ja muuntuu nopeasti. Alan toimijoiden täytyy omaksua uusia kehitysympäristöjä, ohjelmointikieliä, mallintamista ja systemaattisutta tukevia menetelmiä ja tekniikkaa yhä kiihtyvällä tahdilla. Yritysten osamistarpeet vaihtelevat ja edellyttävät yleisesti ns. täsmä-osaamista tulevilta tekijöiltään. Tämä ohjaa toimijoita kapea-alaiseen osaamiseen ja osaamisportfolio sirpaloituu. Kokonaisvaltaisempaa näkemystä ja jatkuvaa muutoksiin mukautumista tarvitaan henkilökohtaisten osaamisten ylläpitoon ja taitojen kehittymiseen. Mitä moninaisempi on henkilön osaamispohja, sitä erinlaisempiin työtehtäviin hän kykenee ja oppii. Tähän jatkuvan oppimisen vaateeseen on vastauksena yhteisöllinen ”KimppaOppimo” — yhdessä oppimisen ympäristö ja opintopuitteikko.

Oppimon koulutussisältöjen hallinta ja oppimisen puitteikkona toimii MOODLE


OPPIMO prosesseihin sisältyy:

  • työpajatyyppiset valmentavat lähijaksot
  • ohjatut ja tuetut etäjaksot yhteisö- ja yksilötasolla
  • omaehtoiset soveltavat opinnot (HOPS&PORTFOLIO)

YHTEISÖOPPIMISEN TOIMIJAROOLIT

  • oppijat
  • ohjaajat
  • valmentajat
  • mentorit

Toimijoista muodostetaan oppitiimit, roolitettuna kunkin oppialan tarpeiden mukaisesti.

Lähi-/etätyöpajatoiminta tapahtuu henkilökohtaisten verkko-opintojen tukemana, oppimisesta muotoutuu prosessinen eteneminen, modulaarisesti oppijaksottain ja tavoitteellisesti asteittain jalostuen. Oppimisesta synnytetään oppijakohtainen jatkumo ns. herätehallinan avulla.


PORTFOLIO-OPPIMINEN

Oppijoiden taustat, kokemus ja oppima profiloidaan ja asetetaan tavoitteinen etenemispolku tuleviin opintoihin kunkin henkilön omakohtaisten tarpeiden mukaisesti (HOPS&PORTFOLIO)


HERÄTEHALLINTA

Oppivien henkilöiden opin polku ja herätehallinta syntyvien uusien oppitarpeiden tunnistamiseen sekä tulevien opintojen palvelutarpeisiin tapahtuu OPPIMON valmentamossa. Henkilökohtaiselle oppimiselle asetetaan uudet tavoitteet muutosten ja kehitystarpeiden mukaisesti, kuten myös uusi oppisisältö.


OPPISISÄLTÖ

Oppisisältö ja suunnitelmat tuotetaan monimediaisesti, kuten myös tarvittavat harjoitteet. Oppimisen tukena käytetään myös pelillisiä simulaatioita. Tässä yhdistyy monialaisuus ja erilaisuuksien hyödyntäminen yhteiseen päämäärään, asteittain ja tavoitteellisesti jalostuen. Oppisisällöt varastoidaan ns.opintopankkeihin, josta ne on moduulisesti koostettavissa tarpeiden mukaisiksi opintokokonaisuuksiksi


ROOLITUS, KOHDENNUS JA TAVOITTEELLISUUS

Oppijat määrittävät oman PORTFOLIO-HOPS:n (= Omaa osaamistaustaansa täydentävän Henkilökohtaisen Opintosuunnitelman), jonka pohjalta kaikki opinnot ovat henkilökohtaisesti kohdennettuja ja tavoitteellisia. Oppimisessa hyödynnetään e-kirjoja lisenssoimalla käyttöoikeuksia kustantajien ja jakelijoiden kautta. Oppijat ja tutorit toimivat itse myös sisältötuottajina. Oppimisympäristössä toimivat kokeneemmat tutorit opintojen suunnittelijoina, ohjaajina ja henkilökohtaisina opintovalmentajina. Yrityksillä mahdollisuus toimia sponsoreina ja opintojen sparraajina.

Tuotetaan Moodleen yhteisöllinen oppimisympäristö, oppiprosessit ja oppimista edistävä modulaarinen sisältö.PALVELUT


contact: Matti Pyykkönen ©2022 DigiTILA

Digitila Ventures Oy
Y-tunnus: 3314664-7